საზოგადოება
12.02.2020 14:46
მოპედების და კვადროციკლების მართვა მართვის მოწმობის გარეშე აიკრძალება - პარლამენტი კანონში შესატან ცვლილებებზე მსჯელობს

მსუბუქი კვადროციკლისა და მსუბუქი მოტოციკლის მართვის უფლების მისაღებად, „საგ­ზაო მოძ­რა­ო­ბის შე­სა­ხებ“ კანონში ცვლილებები იგეგმება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით, მართვის მოწმობას ახალი კატეგორია - „AM“ და „A2“ ქვეკატეგორია დაემატება.  კა­ტე­გო­რია - „AM“ მო­პე­დებ­სა და მსუ­ბუქ კვად­რო­ციკ­ლებს აერ­თი­ა­ნებს,  „A2“ ქვე­კა­ტე­გო­რი­ა კი, მფლობელისთვის, მსუბუქი მოტოციკლის (რომ­ლის სიმ­ძლავ­რე არ აღე­მა­ტე­ბა 35 კვტ-ს და სიმ­ძლავ­რის/წო­ნის კო­ე­ფი­ცი­ენ­ტი არ აღე­მა­ტე­ბა 0,2 კვტ/კგ-ს) მართვის უფლების მინიჭებას გულისხმობს. რო­გორც შსს-ში აცხა­დე­ბენ, დღე­ი­სთ­ვის, მო­პე­დის მეშ­ვე­ო­ბით ად­გილ­ზე მი­ტა­ნის სერ­ვის­ში ძა­ლი­ან ბევ­რი 18 წლამ­დე ასა­კის პი­რია და­საქ­მე­ბუ­ლი და ზემოხსენებული ცვლილებები სწორედ მათი უსაფრთხოების მიზნით დაიგეგმა: „იცვლება „A1“ ქვე­კა­ტე­გო­რი­ის და „B“ კა­ტე­გო­რი­ის სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის მარ­თვის უფ­ლე­ბის­თვის დად­გე­ნი­ლი მი­ნი­მა­ლუ­რი ასა­კი და 17-ის ნაც­ვლად 18 წელი ხდე­ბა. ამასთან, ცვლი­ლე­ბე­ბის მი­ხედ­ვით, 18 წლამ­დე ასა­კის პირს შე­იძ­ლე­ბა მი­ე­ნი­ჭოს მხო­ლოდ AM (მო­პე­დი), T (ტრაქ­ტო­რი) და B1 (კვად­რო­ციკ­ლი) კა­ტე­გო­რი­ის/ქვე­კა­ტე­გო­რი­ის სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბის მარ­თვის უფ­ლე­ბა“, - ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში.

კვირის ამბები